Feiten en Cijfers

Amersfoort

Ondernemingen
12.500
Arbeidsplaatsen
71.500
Hoofdkantoren
       15
Startende ondernemers
28.200

Beroepsbevolking & starters
Voor de groep hoogopgeleiden geldt dat deze sterk in opkomst is in de regio Amersfoort. Naast de potentiële beroepsbevolking is ook de omvang van de hoogopgeleide beroepsbevolking en de omvang van de hoogopgeleide werkzame beroepsbevolking flink toegenomen. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren doordat steeds meer hoogopgeleide mensen zich vestigen in de regio Amersfoort. Aangenomen dat hoger opgeleiden creatiever zijn en sneller een bedrijf starten dan lager opgeleiden, is dit een gunstige ontwikkeling voor de regio. De regio Amersfoort telde in het eerste halfjaar van 2012 zo’n 1.500 gestarte ondernemingen. Dit zijn circa 8% minder starters dan in het eerste halfjaar van 2011. Toch is het aantal starters nog altijd zeer fors vergeleken met eerdere halfjaren.
 

Utrecht


Aantrekkelijke woonstad
In de nieuw uitgekomen Utrecht Monitor 2014 zien we hoe Utrecht zich nog steeds kenmerkt als een aantrekkelijke woonstad met een jeugdig gezicht en een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Op het gebied van gezondheid doet Utrecht het goed in vergelijking met andere steden en we zien hoe de milieubewustheid onder Utrechters nog steeds groeiende is. Het Utrechtse basisonderwijs onderscheidt zich van veel andere steden door haar ‘vreedzame’  aanpak.

Sporen van de crisis
Ook is zichtbaar hoe in het afgelopen jaar de economische crisis haar sporen naliet bij veel inwoners. Dit laatste is vooral af te leiden uit de stijgende werkloosheid, met name ook onder jongeren, en het feit dat steeds meer Utrechters in het afgelopen jaar te maken kregen met problematische schulden. De Utrechtse woningmarkt kenmerkte zich nog steeds door stagnatie en er werden in het nieuwbouwgebied Leidsche Rijn – Vleuten - De Meern in 2013 beduidend minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan een jaar eerder. 

Utrechters iets minder tevreden over voorzieningen
Op het gebied van veiligheid was er in het afgelopen jaar sprake een lichte stijging van het aantal delicten, alhoewel dit zich niet voordeed op de speerpunten van het veiligheidsbeleid: woninginbraak, autokraak en geweld. Utrechters bleken daarnaast vergeleken met een jaar eerder iets minder tevreden over voorzieningen, zoals die voor jongeren in de eigen buurt, speelplaatsen en voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. Ook de tevredenheid over de bereikbaarheid van de eigen buurt en binnenstad met het openbaar vervoer is het afgelopen jaar iets gedaald. Daar staat tegenover dat de tevredenheid over het fietsparkeren in de binnenstad is toegenomen.
 

Er is sprake van licht economisch herstel, maar het zijn nog steeds onzekere tijden voor de vastgoedmarkten. In de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt is sprake van overaanbod van deels incourante gebouwen. Een gunstig signaal voor Utrecht is de licht gedaalde kantorenleegstand. Transformatie van verouderde panden blijft evenwel aan de orde. Positief is dat in 2013 na een aantal magere jaren 4,3 hectare bedrijventerrein is uitgegeven. Op de winkelmarkt doet Utrecht het relatief goed, met een bescheiden leegstand.

Conclusies
 
 • Het percentage leegstand op de kantorenmarkt is in Utrecht beduidend lager dan in andere belangrijke kantoorsteden.
 • Winkelleegstand in Utrecht steekt gunstig af tegen het landelijke gemiddelde.
 • Utrecht kent een groeiend aanbod van kleinschalige bedrijfsruimten.
 • Begin 2014 is er een aanbod van circa 600 flexibele werkplekken (zonder huurcontract), verdeeld over 18 locaties.
 

Vastgoed

 

Er is sprake van licht economisch herstel, maar het zijn nog steeds onzekere tijden voor de vastgoedmarkten. In de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt is sprake van overaanbod van deels incourante gebouwen. Een gunstig signaal voor Utrecht is de licht gedaalde kantorenleegstand. Transformatie van verouderde panden blijft evenwel aan de orde. Positief is dat in 2013 na een aantal magere jaren 4,3 hectare bedrijventerrein is uitgegeven. Op de winkelmarkt doet Utrecht het relatief goed, met een bescheiden leegstand.

Conclusies

 • Het percentage leegstand op de kantorenmarkt is in Utrecht beduidend lager dan in andere belangrijke kantoorsteden.
 • Winkelleegstand in Utrecht steekt gunstig af tegen het landelijke gemiddelde.
 • Utrecht kent een groeiend aanbod van kleinschalige bedrijfsruimten.
 • Begin 2014 is er een aanbod van circa 600 flexibele werkplekken (zonder huurcontract), verdeeld over 18 locaties.

Wonen


In reactie op de huidige economische recessie kiest de gemeente Utrecht voor een koerswijziging op het gebied van stedelijke ontwikkeling. De komende jaren staan minder in het teken van het streven naar hoge aantallen nieuwbouw. Renovatie van, en nieuwe bestemmingen voor leegstaand vastgoed vormen enkele nieuwe speerpunten. Op de Utrechtse koopwoningmarkt lijkt de situatie zich te stabiliseren. De mediane verkoopprijs komt in 2013 uit op hetzelfde niveau als in 2012. Ondanks dit zijn de huidige perspectieven voor het weer aantrekken van de woningmarkt matig door strengere hypotheekeisen en inkomensonzekerheid. Utrechters blijven in het algemeen echter positief over hun woning en de buurt waarin ze wonen. Utrecht  staat net als voorgaande jaren nog steeds op de tweede plek van de woonaantrekkelijkheidsindex. De aanwezigheid van de universiteit en grote bereikbaarheid van banen dragen hier aan bij.

Conclusies

 • Utrechters geven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor hun woning.
 • Utrechters beoordelen hun buurt gemiddeld met een 7,1.
 • 22% van Utrechters vindt de eigen woning soms te klein.
 • 90% van de Utrechters is over het algemeen erg tevreden over hun buurt.
 • Een student moet in Utrecht in 2013 gemiddeld 11 maanden wachten op een studentenkamer.